تندیس حاج محمد خادم در ورودی بازاربزرگ کفاشان تبریز برای همیشه ماندگار شد


در اواخر سال هزارو سیصد ونودو هفت با حضور روسای اتحادیه های کیف وکفش وچرم ( آقای مودتی و جباریان فام) و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  آقای مهندس آبدار و رئیس انجمن کفش تبریز آقای حسن یوسف زاده  وبا حضور دیگر میهمانان پرده برداری شد.

این مراسم با ابتکارآقای رستمعلی وفائی رئیس بهینه سازی بازار بزرگ کفاشان تبریز ترتیب داده شده بود در طول برنامه ضمن تجلیل از زحمات حاج محمد خادم به تولید کنندگان و صادر کنندگان کیف وکفش وچرم مژده داده شد که برای تجلیل از خدمات این عزیزان تندیس تعدادی از مشاهیر و پیشکسوتان صنعت کفش و کیف تهیه و در داخل مجتمع واطاف آن نصب خواهد شد.