با طوفان آمدند و در آرامش برگشتند


بناا به گزارش خبرنگار ما « بازار724» کاروان سیاحتی و تفریحی دانشگاه سراسری سمنان متشکل از خانواده های شهداء و ایثتارگران هیئت علمی و کارکنان دانشگاه  سمنان  روز شنبه مورخ سیم تیرماه 97 وارد تبریز « پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی شدند»

این در حالیسیت که طوفان کاروان را همراهی و کاهش شدید دما نیز برای برای میهمانان آزار دهنده بود.